banner NL

msi products

Bijgewerkt op 11:19 / 20-jul-2020

Algemene voorwaarden

 1. Duur van evenement en registratie. Van 16juni tot 31 augustus, 2020 (UTC + 08:00), deelnemers (''U'', ''Uw'', zoals van toepassing, kunt zich inschrijven voor de actie " Stop Struggling, Start Evolving" van MSI. ). Om deel te nemen moet je de volgende stappen uitvoeren:

 

MSI-beloning

 • Koop twee (2) of meer nieuwe en in aanmerking komende MSI-producten om een DUO-, TRIO- of QUARTET-combinatieset te maken (zie in aanmerking komende producten en combinatiediagram hier:https://steam-code-for-b550.msi-promotion.com/nl_be/land-qualifying/?country_promotion=13 van deelnemende MSI-partners, tussen 16 juni en - aug. 31augustus, 2020 (UTC + 08:00). In aanmerking komende producten kunnen worden gekocht als afzonderlijke componenten of als onderdeel van een voorgebouwd systeem.
 • Tussen 1 juli-15 sept. 2020: registreer je voor de in aanmerking komende MSI-producten op de evenementenpromotiepagina (op https://steam-code-for-b550.msi-promotion.com/nl_be/?country_promotion=13), en lever het vereiste aankoopbewijs en productserienummer als onderdeel van de inzending. De documentatie moet het naamlabel van het productmodel, de factuurdatum en de naam van de winkel/leverancier weergeven. De factuurdatum moet tussen 16 juni en 31 aug.2020 Alle registraties moeten uiterlijk 15september, 2020 worden voltooid. Inschrijvingen na de deadline worden als vervallen beschouwd.

ELKE DEELNEMER (GEVERIFIEERD DOOR NAAM, ACCOUNT OF IP-ADRES) KAN ZICH SLECHTS EEN KEER INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENEMENT.

 • Ga akkoord met de algemene voorwaarden van het evenement en wacht op beoordeling door MSI. Als MSI vaststelt dat u aan alle deelnamecriteria voldoet, wordt het inwisselitem, dwz één (1) Steam Wallet-code per in aanmerking komende combinatieset naar uw geregistreerde e-mailadres gestuurd. Toepasselijke inwisselitems en vermelde Steam Wallet-waarden voor elke toepasselijke combinatieset kunnen hier worden geraadpleegd:
 • MSI behoudt zich het recht voor om inzendingen naar eigen goeddunken te verifiëren, goed te keuren of te weigeren, en om de naleving van deze algemene voorwaarden te bepalen. MSI kan inzendingen afwijzen als de inschrijving voor het evenement onvolledig, ongeldig of na de Evenement- of responsperiode is. Verzoeken van MSI om aanvullende informatie waarop niet binnen zeven (7) kalenderdagen wordt gereageerd leiden automatisch tot afwijzing van u claim of inschrijving in dit evenement.
 • De werkelijke beloningswaarden kunnen variëren als gevolg van automatische omwisseling naar lokale valuta op basis van de toepasselijke wisselkoers op de daadwerkelijke uitbetalingsdag.
 • Als het geregistreerde MSI-product wordt geretourneerd of terugbetaald, moet u MSI hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en wordt de promotie-inschrijving zonder verdere kennisgeving automatisch ingetrokken. MSI behoudt zich het recht voor om de aanvragers te vragen de beloningen terug te sturen die zijn verdiend met geretourneerde of terugbetaalde producten.
 • Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Niet geldig waar wettelijk verboden of beperkt.
 • Dit evenement is alleen voor in aanmerking komende eindgebruikers en niet voor bedrijven.Werknemers van MSI, aan MSI gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, fabrikanten, zakenpartners, distributeurs, systeemintegratoren, groothandels, wederverkopers, detailhandelaars, I-Cafe's of agentschappen en hun naaste families komen niet in aanmerking voor deelname aan dit evenement.
 • MSI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, afhankelijk van instructies van een regelgevende instantie.
 • In aanmerking komende regio's: Japan, Zuid-Korea, China, Taiwan, Hong Kong, Macao, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Polen, Litouwen, Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Oman, Qatar, Bahrein, Saoedi-Arabië, Irak, Umen, Egypte, Zuid-Afrika, Israël, India, Myanmar, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand, Vietnam.

 

 1. Privacybeleid. We kunnen u om informatie vragen tijdens het inschrijvings- en productregistratieproces van het evenement waaronder maar niet beperkt tot, indien van toepassing, uw e-mailadres, naam, productserienummer, inwisselcode, aankoopinformatie en andere informatie die u vrijwillig verstrekt. Daarnaast kunnen we indirect informatie van u verzamelen via cookies of analysesoftware in websites. De informatie die we verzamelen wordt op de volgende manier gebruikt: om dit evenement te organiseren, om te controleren of u in aanmerking komt, om indien nodig contact met u op te nemen, om ervoor te zorgen dat de prijs (prijzen) naar u worden verzonden, om geregistreerde productgegevens op te slaan zolang er een relatie tussen ons bestaat (bijv. wanneer u onze diensten gebruikt, zoals garantie, eDM-kennisgevingen, enz.), en om uitsluitend voor interne marktstudies te gebruiken voor het ontwikkelen van betere producten en diensten. Uw informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve: i) aan externe verwerkers zoals onze interne- en websiteproviders, zodat wij dit evenement kunnen uitvoeren; of ii) bij het melden van of reageren op daadwerkelijke of vermoede schending van toepasselijke wetten aan wet- en regelgevende instanties zoals rechtbanken of de politie voor zover nodig.

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf dragen we informatie over binnen de MSI-groep en ook aan derden zoals hierboven vermeld, in verband met het doel dat in deze algemene voorwaarden is uiteengezet. Daarom kunnen we informatie doorgeven aan landen die mogelijk andere wetten en vereisten voor gegevensbescherming hebben dan die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt.

Verdere details over hoe u informatie kan worden gebruikt en verwerkt vind u in het privacybeleid van MSI, beschikbaar op https://www.msi.com/page/privacy-policy. Het MSI-privacybeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en wordt hierbij met volledige kracht en werking door verwijzing opgenomen.

 1. eDM-abonnement. Mogelijk word u gevraagd in te schrijven voor de maillijst voor elektronische directe marketing van MSI om nieuws over MSI-producten of service-updates te ontvangen. Als u zich niet op deze lijst wilt abonneren, vink dan niet het selectievakje abonneren of met een vergelijkbare titel aan.
 2. Deelnemerslicentie.Voor al het materiaal dat u ons voor dit evenement verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, video's, recensies, inhoud, commentaar, feedback en geschreven materiaal, voor zover van toepassing (gezamenlijk "Ingezonden materialen"), verleent u hierbij MSI en haar wereldwijde dochterondernemingen een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, distribueren, creëren van afgeleide werken van, openbaar weergeven en uitvoeren, en anderszins gebruiken of exploiteren van Ingezonden materiaal op een legale manier zoals redelijkerwijs bepaald door MSI en onderworpen aan het Privacybeleid van MSI.
 3. Vertegenwoordiging van deelnemers en garanties.U verklaart hiermee en garandeert ons dat:
  • de door u verstrekte informatie nauwkeurig en waar is;
  • U de volledige bevoegdheid, capaciteit, autoriteit en het recht heeft om u in te schrijven voor dit evenement en de vereiste licentieverlening, vertegenwoordiging en garanties te geven onder deze algemene voorwaarden;
 • U alle toepasselijke goedkeuringen, instemmingen, toestemmingen, licenties en ontheffingen heeft verkregen en zult behouden om de bovengenoemde licenties te verlenen aan MSI en haar dochterondernemingen; en
 • U alle toepasselijke wetten heeft nageleefd bij uw inschrijving voor dit evenement.
 1. Vrijwaring van deelnemers.U zult MSI, haar gelieerde ondernemingen en opvolgers, rechtverkrijgenden, bestuurders en agenten verdedigen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, vonnissen, kosten, uitgaven en vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) als gevolg van claims, onderzoeken, rechtszaken of andere juridische of administratieve maatregelen van derden die voortvloeien uit of verband houden met enige feitelijke of vermeende schending door u van verklaringen, garanties en toezeggingen in deze algemene voorwaarden
 2. Erkenning en instemming van deelnemers.U erkent hierbij en gaat akkoord met het volgende:
 • MSI behoudt zich het exclusieve en discretionaire recht voor:
   • om definitief en sluitend te bepalen of een deelnemer te goeder trouw aan de evenementvereisten heeft voldaan.Ter illustratie, zonder enige andere voorwaarden te beperken, kan MSI deelnemers diskwalificeren: a) als de inschrijving voor het evenement of de productregistratie onvolledig is, b) als niet wordt voldaan aan de vereisten voor het in aanmerking komen van het evenement, zoals de toepasselijke productserie of regionale beperkingen; c) als de verstrekte documenten vervalst, frauduleus of nietig zijn; d) als geautomatiseerde codes, scripts, plugins of andere middelen zijn gebruikt om de inschrijving voor het evenement in te voeren of te voltooien; e) als de deelnemer niet de wettelijke bevoegdheid heeft om zich in te schrijven voor dit evenement, of f) als er criminele of illegale handelingen zijn gepleegd of vermoed te zijn gepleegd om in te schrijven voor dit evenement;
   • de prijs te vervangen door artikelen van vergelijkbare waarde zonder voorafgaande kennisgeving;
 • om deze voorwaarden te wijzigen, te verwijderen of eraan toe te voegen zonder voorafgaande kennisgeving;
 • MSI is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid ugens een persoon voor verlies, ontevredenheid of schade als gevolg van de prijs en het gebruik ervan.Winnaars kunnen geen claims indienen tegen MSI;
 • MSI verwerpt alle aansprakelijkheid voor vertragingen, verkeerde levering, verlies of falen in de levering van de kennisgeving aan de winnaar als gevolg van mechanische, technische, elektronische, communicatie-, telefoon-, computer-, hardware-, internet- of softwarefouten of -storingen, of storingen van welke aard dan ook .In dat geval doet de winnaar onvoorwaardelijk afstand van zijn/haar recht op de prijs en de bijbehorende compensatie.
 1. Uitsluiting van MSI-garanties. De PRIJS/PRIJZEN WORDT/WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 2. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IS MSI NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OP BASIS VAN ENIGE CLAIM (ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OP BASIS VAN CONTRACTBEGINSELEN, GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGHEID, NIET NAKOMEN VAN STATUTAIRE VERPLICHTING OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BETROUWBAARHEIDs-, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF VOORBEELDSCHADE, AL DAN NIET VOORZIENBAAR, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOODWILL OF VERVANGINGSKOSTEN.
 3. Overige bepalingen. Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Taiwan, ongeacht de principes van conflicterende wetgeving, en alle geschillen die voortvloeien uit het Evenement en deze voorwaarden zullen worden berecht door het kantongerecht van Tapei in Taipei, Taiwan. Elke bepaling die door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, wordt geschrapt en de overige algemene voorwaarden blijven volledig van kracht. Indien MSI een recht onder deze algemene voorwaarden niet afdwingt, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand. MSI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle. Deze algemene voorwaarden mogen niet door u worden toegewezen of anderszins overgedragen aan een andere derde partij; alle niet-geautoriseerde toewijzingen zijn nietig. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partiun met betrekking tot het Evenement en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mededelingen, verklaringen of discussies, mondeling of anderszins.
 • Ik begrijp de inhoud van de algemene voorwaarden volledig en ga ermee akkoord.
 • Ik ga ermee akkoord om deel te nemen aan het MSI-beloningsprogramma en berichten van het programma te ontvangen. Door lid te worden, bevestig ik dat ik de Gebruiksvoorwaarden en  MSI-privacybeleidvan het MSI-beloningsprogramma heb gelezen en ermee akkoord gaat.
 • Ik ga ermee akkoord dat MSI mijn persoonsgegevens mag verzamelen, gebruiken en verwerken voor marketingdoeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden van het MSI-privacybeleid https://www.msi.com/page/privacy-policy.