PH update

msi products

สินค้าที่ร่วมรายการ

โปรดกดเข้าไปดูที่หน้า “สินค้าที่ร่วมรายการ” และ “เงื่อนไขและข้อกำหนด” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม, ท่านสามารถดูรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นได้ที่หน้า “ซื้อสินค้า MSI ได้ที่”, สินค้า 1 รายการ สามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง, และลูกค้า 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยท่านจะต้องส่งข้อมูล, หลักฐานทั้งหมดภายในครั้งเดียว (หน้าลงทะเบียนไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โปรดแน่ใจว่าท่านกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและส่งหลักฐานทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนออกจากหน้าลงทะเบียน)