banner VN

msi products

Các sản phẩm và combo hợp lệ phải thanh toán ở cùng một giao dịch

Vui lòng xem trang sản phẩm, combo hợp lệ và bản Điều Khoản & Điều kiện để biết thêm chi tiết. Danh sách đại lí chính hãng bán sản phẩm sẽ được cập nhật tại trang "Where to buy"
Mỗi combo chỉ được đăng kí 1 (một) lần duy nhất. Mỗi khách hàng chỉ được đăng kí 1 (một) lần duy nhất. Khách hàng nộp đầy đủ chứng từ trong một lần (quá trình gửi chứng từ không thể lưu lại, hãy chắc chắn rằng bạn hoàn thành đầy đủ và nộp tất cả giấy tờ trước khi rời khỏi trang)